KURS FÖR LABORATORIEPERSONAL I STATISTISK BEHANDLING AV MÄTRESULTAT OCH BERÄKNING AV MÄTOSÄKERHET

KURS FÖR LABORATORIEPERSONAL I STATISTISK BEHANDLING AV MÄTRESULTAT OCH BERÄKNING AV MÄTOSÄKERHET

Kurs för laboratoriepersonal i statistisk behandling av mätresultat och beräkning av mätosäkerhet
Kursen är avsedd för all laboratoriepersonal som inför kvalitetssäkringsarbetet och eventuellt ackrediteringen bör ha nytta av ökade kunskaper i statistik.
• Kurslitteraturen är Nordtest Rapport TR 569v som vi kompletterar med kompendium.
• Tyngdpunkten ägnas åt statistik och resten fokuserar på skattning av mätosäkerhet. Dock går de båda ämnesområdena ofta in i varandra.
• Förkunskaper bör vara praktik från analysarbete och grundkunskaper i matematik.


Innehåll, Kurs för laboratoriepersonal i statistisk behandling av mätresultat och beräkning av mätosäkerhet

Statistiska grundbegrepp och definitioner

• Mätfel (systematiska och slumpmässiga)
• Mätosäkerhet – definitioner och olika aspekter Medelvärden (u-, x- och vägda medelvärden)
• Normalfördelningen – Medelvärde, standardavvikelse och varians för begränsade stickprov resp. för hela populationen – Konfidensintervall
• t-fördelningen och t-tester
• Repeterbarhet och reproducerbarhet

Kontrolldiagram, fortsättning – Praktiska tillämpningar och beräkningar
• Jämförelse av flera medelvärden
• Värdering av mätresultat och mätfel (inkl. ”outliertest”)
• Kalibreringskurvor, regressionsberäkning – minimering av mätosäkerhet
• ISO 5725 – kort genomgång av de sex olika delarnas innehåll
• Mätosäkerhet enl. ISO-GUM och Eurachem – Definitioner samt genomgång av beräkningsexempel titrering, mm – Rapportering
• Mätosäkerhetsberäkning för spektrofotometriexempel

Övningsuppgifter
• F-fördelningen och F-tester
• Mätosäkerhet allmänt – ISO-GUM, Eurachemguiden & alternativ
• Konstruktion av kontrolldiagram inom provningsverksamhet
• Detekterbarhetsgräns, Nedre bestämbarhetsgräns (Kvantifieringsgräns)

Miniräknare med möjlighet att beräkna medelvärde och standardavvikelse ska medtagas.

Varukorg
Rulla till toppen