KURS FÖR LABORATORIEPERSONAL I STATISTISK BEHANDLING AV MÄTRESULTAT OCH BERÄKNING AV MÄTOSÄKERHET

Kurs för laboratoriepersonal i statistisk behandling
av mätresultat och beräkning av mätosäkerhet

 • Kursen är avsedd för all laboratoriepersonal som inför kvalitetssäkringsarbetet och eventuellt ackrediteringen bör ha nytta av ökade kunskaper i statistik.
 • Kurslitteraturen är Nordtest Rapport TR 569vsom vi kompletterar med kompendium.
 • Tyngdpunkten ägnas åt statistik och resten fokuserar på skattning av mätosäkerhet. Dock går de båda ämnesområdena ofta in i varandra.
 • Förkunskaper bör vara praktik från analysarbete och grundkunskaper i matematik.
 • Lärare:

Innehåll, Kurs för laboratoriepersonal i statistisk behandling
av mätresultat och beräkning av mätosäkerhet

Statistiska grundbegrepp och definitioner

 • Mätfel (systematiska och slumpmässiga)
 • Mätosäkerhet – definitioner och olika aspekter Medelvärden (u-, x- och vägda medelvärden)
 • Normalfördelningen – Medelvärde, standardavvikelse och varians för begränsade stickprov
  resp. för hela populationen – Konfidensintervall
 • t-fördelningen och t-tester
 • Repeterbarhet och reproducerbarhet


Kontrolldiagram, fortsättning – Praktiska tillämpningar och beräkningar

 • Jämförelse av flera medelvärden
 • Värdering av mätresultat och mätfel (inkl. ”outliertest”)
 • Kalibreringskurvor, regressionsberäkning – minimering av mätosäkerhet
  ISO 5725 – kort genomgång av de sex olika delarnas innehåll
 • Mätosäkerhet enl. ISO-GUM och Eurachem – Definitioner samt genomgång av
  beräkningsexempel titrering, mm – Rapportering
 • Mätosäkerhetsberäkning för spektrofotometriexempel


Övningsuppgifter

 • F-fördelningen och F-tester
 • Mätosäkerhet allmänt – ISO-GUM, Eurachemguiden & alternativ
 • Konstruktion av kontrolldiagram inom provningsverksamhet
 • Detekterbarhetsgräns, Nedre bestämbarhetsgräns (Kvantifieringsgräns)

Miniräknare med möjlighet att beräkna medelvärde och standardavvikelse ska medtagas.

Utskriftversion (PDF)